مراکز دیتیلینگ خودرو

نابساماني بازار خودرو به دليل وجود واسطه‌گران بود/ از خودروي ملي ايران‌خودرو بايد حمايت شود

رييس پليس امنيت اقتصادي ناجا، گفت: كمك به ايران خودرو، كمك به اقتصاد و توليد كشور است؛ خودروي ملي كه اين شركت با به‌كارگيري هوش و استعداد ايراني توليد مي كند، بايد حمايت شود.

خروج از نسخه موبایل