ما پولیش آبی زيزر را برای استفاده توصیه می کنیم. مقدار کافی پولیش زيزر Pre Cut را به نقص رنگ ، سطح یا پد پولیش بزنید. از سرعت کم دستگاه پولیش (تقریباً 1000 دور در دقیقه) استفاده کنید که به طور مساوی بر روی ناحیه نقص رنگ خودرو مایع پولیش توزیع شود ، سرعت را به c افزایش دهید. سرعت را به 1800 دور در دقیقه افزایش دهید و در اخر با اعمال یک فشار سبک به دستگاه پولیش برای پایان دادن به کار

By iran